Apache test page on AnNyung LInux

ÀÌ ÆäÀÌÁö¸¦ º¸°í °è½Ã´Ù¸é ¾ÆÆÄÄ¡ À¥¼­¹ö ´Â Á¤»óÀûÀ¸·Î ¼³Ä¡µÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

apache-doc package °¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Ù¸é ¾ÆÆÄÄ¡ À¥ ¼­¹ö ¸Þ´º¾óÀÌ Æ÷ÇÔ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Âü°í ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

AnNyung LInux ¸¦ »ç¿ëÇϴµ¥ À¯¿ëÇÑ ¹®¼­µéÀ» ÂüÁ¶ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Wihte Paper ¸¦ ÂüÁ¶ ÇϽʽÿÀ.

À¯¿ëÇÑ ¸µÅ© :

Powered by scratchy & Packaged by AnNyung LInux