(585) 293-4016

W przypadku dłużników posiadających majątek, kiedy sąd ogłosi wobec nich upadłość, syndyk przystępuje do likwidacji (sprzedaży) majątku, a po jej zakończeniu przygotowuje tzw. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. W dalszej kolejności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, w ramach którego dłużnik będzie zobowiązany do regularnej spłaty, wyznaczonych przez sąd kwot na poczet pokrycia nieuregulowanych do […]

Dlaczego oddalono mój wniosek o upadłość konsumencką?

W tym tekście wskażemy, w jakich sytuacjach sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oddalenie wniosku oznacza, że sąd nie znalazł przesłanek pozytywnych, które uzasadniałyby ogłoszenie upadłości lub że pojawiły się przesłanki negatywne uniemożliwiające upadłość konsumencką.

Upadłość Konsumencka on 2 września 2018

(701) 649-8213

Likwidacja przygotowana (ang. pre-pack) jest nową kategorią, nieznaną wcześniej w polskim prawie. Jej istotą jest przedstawienie sądowi upadłościowemu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa, wcześniej ustalonych z potencjalnym nabywcą. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość realnego wpływu wnioskodawcy na osobę nabywcy, cenę i warunki przejęcia aktywów dłużnika.

Featured 605-236-2696

6048391420

W przypadku dłużników posiadających majątek, kiedy sąd ogłosi wobec nich upadłość, syndyk przystępuje do likwidacji (sprzedaży) majątku, a po jej zakończeniu przygotowuje tzw. ostateczny plan...

/ 4 listopada 2018

715-519-5999

Obecnie nie ma już rozróżnienia na upadłość likwidacyjną i układową – postępowanie upadłościowe ma charakter likwidacyjny to znaczy, że zmierza do zamknięcia działalności gospodarczej dłużnika....

/ 15 października 2018